Privacyverklaring

1. Bescherming persoonsgegevens in een oogopslag

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze Privacyverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Diens contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze informatie verstrekt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website binnenkomt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens kunt u deze toestemming te allen tijde naar de toekomst toe herroepen. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Verder hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hierover en over verdere vragen met betrekking tot het onderwerp bescherming persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de onderhavige Privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Daarbij kan het onder andere gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

De hoster wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten jegens onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter . b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 letter f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

dogado GmbH
Saarlandstr. 25
D-44139 Dortmund

Sluiting van een overeenkomst inzake verwerking in opdracht

Om te garanderen dat uw gegevens met inachtneming van de privacy worden verwerkt, hebben we een overeenkomst inzake de verwerking in opdracht met onze hoster gesloten.

3. Algemene richtlijnen en verplichte informatie

Bescherming persoonsgegevens

De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en deze Privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe dit gebeurt en met welk doel.

Wij maken erop attent dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ameco Deutschland GmbH
Frau Anja Hilgers
Mühlenfeld 23
D-47665 Sonsbeck

Telefoon: +49 (0) 28 38 / 98 95 26
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doelen en middelen van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).

Opslagduur

Tenzij in deze Privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn is vastgelegd, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat het doel voor de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen hebben opgehouden te bestaan.

Informatie over het doorgeven van gegevens aan de VS

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. Wij maken erop attent dat de VS geen veilig derde land in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. De herroeping laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd onverlet.

Recht op verzet tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 LETTER E OF F AVG , HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VERZET AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, DIT GELDT TEVENS VOOR EEN PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGRONDSLAG, WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U VERZET AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN DIE VOOR DE VERWERKING DIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DAT DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (VERZET CONF. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN, DAN HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE VERZET AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILING, VOOR ZOVER DIE IS GEKOPPELD AAN DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U VERZET AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (VERZET VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde autoriteit

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u verzoekt om de gegevens direct over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan gebeurt dit enkel voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als beheerder van de website stuurt, gebruik van SSL of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan de adresregel van de browser die van „http://“ verandert in „https://“ en aan het slot-icoon in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie of het wissen van deze gegevens. Hierover en over verdere vragen met betrekking tot het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hierover kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, hebt u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te wissen.
 • Indien u verzet hebt aangetekend conform art. 21 lid 1 AVG moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressum-verplichting bekendgemaakte contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestandjes en veroorzaken geen schade op uw eindapparaat. Ze worden hetzij tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden na beëindiging van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf wist of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

Deels kunnen er ook cookies van derde partijen op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (Third-Party-Cookies). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de afhandeling van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien er toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen van geval tot geval toestaan, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover in het kader van deze Privacyverklaring apart informeren en eventueel om uw toestemming vragen.

Toestemming cookies met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en om deze toestemming met inachtneming van de privacy te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna te noemen: „Usercentrics“).

Wanneer u onze website binnenkomt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • Uw toestemming(en) of de herroeping van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de verleende toestemmingen of de herroeping ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te wissen, het cookie van Usercentrics zelf wist of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is. Dit laat dwingende wettelijke opslagverplichtingen onverlet.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG.

Overeenkomst inzake verwerking in opdracht

We hebben met Usercentrics een overeenkomst gesloten inzake de verwerking in opdracht. Dit is een overeenkomst die is vastgelegd in de wet op de gegevensbescherming en die garandeert dat Usercentrics de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de internetpagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons toezendt. Dit zijn:

 • browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de toegang verkrijgende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 letter f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG), voor zover deze is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, bewaren wij totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan herroept of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag volledig is afgehandeld). Dit alles laat dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) met het oog op de verwerking van uw aanvraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 letter f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG), voor zover deze is gevraagd.

De gegevens die u ons per contactformulier hebt toegezonden, bewaren wij totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan herroept of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag volledig is afgehandeld). Dit alles laat dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – onverlet.

5. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

In deze website zijn video's van YouTube opgenomen. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat alvorens ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus daarentegen niet dwingend uitgesloten. Zo maakt YouTube – los van het feit of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de server van YouTube medegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of gebruik maken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te stellen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Eventueel kunnen er na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG. Indien er een desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze pagina maakt ten behoeve van een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt geen verbinding met Google-servers gemaakt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna te noemen: "reCAPTCHA") op deze website. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevuld. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website binnenkomt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. IP-adres, de tijd die de bezoeker van de website op de website doorbrengt of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die bij de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig in de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien er een desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

6. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online-sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die in het kader van het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van het verzamelen van de gegevens

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een dienstverband moet worden aangegaan. Rechtsgrondslag hiervoor is § 26 van de nieuwe federale wet op de gegevensbescherming (BDSG-neu) naar Duits recht (aangaan van een dienstverband), art. 6 lid 1 letter b AVG (aangaan van een algemene overeenkomst) en – indien u een toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 letter a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingezonden gegevens op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 letter b AVG ten behoeve van de uitvoering van het dienstverband in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaarduur van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u toegezonden gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG) tot 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of aanhangig juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor het in bewaring blijven niet meer van toepassing is.

De gegevens kunnen ook langer worden bewaard indien u een desbetreffende toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG) hebt verleend of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen in de weg staan.