Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u communiceert het aan ons. Dit kan z zijn. B. be-gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht op gratis informatie over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te allen tijde te verkrijgen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt met betrekking tot deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Als je deze website bezoekt, kan je surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met ons potentieel te vervullen en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens volgen.

Wij gebruik de volgende Hoster op:

dogado GmbH
Saarlandstr. 25
D-44139 Dortmund

Orderverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken in. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Ameco Deutschland GmbH
Mevr. Anja Hilgers
Mühlenfeld 23
47665 Sonsbeck

Telefoon: +49 (0) 28 38 / 98 95 26
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).</p >

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal verwijdering plaatsvinden zodra deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van artikel 6 (1) (a) AVG of Artikel 9 lid 2 lit. a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt volgens artikel 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgronden.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken tools van bedrijven in de VS of andere niet-beveiligde derde landen op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan beveiligingsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSVERZET OVEREENKOMEN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG) .

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract te laten overdragen aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. . U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL of Als TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen. gegevensverwerking in plaats van verwijdering.< /li>
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is bepaald wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt , deze gegevens - van Afgezien van hun opslag - alleen verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat .

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Blijvende cookies blijven n opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u toegang krijgt tot onze site (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u wilt (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) zijn vereist (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en automatische verwijdering cookies inschakelen bij het sluiten van de browser. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, vraag om uw toestemming.</p >

CCM19

Onze website gebruikt CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (hierna "CCM19" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de CCM19-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen over het gebruik van cookies te verkrijgen. CCM19 slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of intrekken. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, de CCM19-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

CCM19 wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter c AVG.

Orderverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art is vereist. In alle andere gevallen de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. voltooiing van de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor het doel verwerkt van verwerking Uw verzoek wordt door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art is vereist. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

ProvenExpert

We hebben het ProvenExpert-beoordelingszegel op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert. com .

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die aan ProvenExpert over ons bedrijf zijn ingediend, in een zegel op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht. Bovendien registreert ProvenExpert uw taalinstellingen om het zegel in de geselecteerde landstaal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest begrijpelijke presentatie van klantbeoordelingen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die ermee zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden verzonden naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: B. Paginaweergaven, verblijfsduur , gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de websitebezoeker.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaat vingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, par. 1 lit. a DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/ bedrijven /controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben met Google samengewerkt een contract voor orderverwerking en volledige implementatie van de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die cross-site herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Dit stelt ons onder meer in staat ontdek wanneer welke paginaweergaven zijn gemaakt en uit welke regio ze komen. We registreren ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij het analyseren met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus veroorzaakt luide YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Andere gegevensverwerkingsoperaties kunnen worden geactiveerd na het starten van een YouTube-video waarop we geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vinden in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van fonts. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Je kunt meer informatie over Google Web Fonts vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het Font Awesome-privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) ) door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie de Google-gegevens voor meer informatie over Google reCAPTCHA gegevensbeschermingsvoorschriften en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https:/ /policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies .google.com/terms?hl=de.

7. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. We verzekeren u dat uw gegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een ​​beslissing te nemen over de het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), artikel 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractsluiting) en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6 lid 1 lid a AVG . De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan mensen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van § 26 BDSG en Artikel 6 lid 1 letter b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen jobaanbieding, je een jobaanbieding afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die je hebt verzonden op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) tot 6 maanden vanaf de datum van de einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 par. 1 lit. a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering verhinderen.