Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in de “Toelichting op de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan b.v. zijn gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden; presteren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. hosten

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

IONOS

De aanbieder is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna IONOS). Wanneer u onze website bezoekt, legt IONOS verschillende logbestanden vast, waaronder uw IP-adressen. Details zijn te vinden in de IONOS gegevensbeschermingsverklaring: https:// www .ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en &sec; 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Equilogistik
Mevr. Anja Hilgers
Mühlenfeld 23
47665 Sonsbeck

Telefoon: +49 (0) 28 38 / 98 95 26
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, verantwoordelijk is voor de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.) beslist.

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval wordt het verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt 9, lid 2, punt a AVG, als bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt volgens artikel 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, worden de gegevens ook verwerkt op basis van artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op &sec; 25 lid 1 WVV. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven informatie over de rechtsgrondslagen die in elk afzonderlijk geval relevant zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken tools van bedrijven in de VS of andere niet-beveiligde derde landen op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Op deze verwerkingen hebben wij geen invloed.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ ALGEMENE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN KRIJGEN, OF DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEOORDELING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (1) AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE GEBRUIKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE DIRECTE RECLAME VERBAND HOUDT. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats , werkplek of de locatie van de vermeende inbreuk. Het recht om een ​​klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract over te dragen aan uzelf of aan een derde partij in een gangbare , machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking tijd en, indien van toepassing, een recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Met betrekking tot deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken de beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden; , hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21 lid tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft laten beperken , deze gegevens – afgezien van hun opslag - alleen verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat te worden.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” op “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Er wordt hierbij bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor de verzending van reclame- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen door ons worden geplaatst (first-party cookies) of door derde partijen (zo- cookies van derden genoemd). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en artikel 25 lid 1 TTDSG); Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde personen. algemeen en activeer het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser wordt afgesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

CCM19

Onze website gebruikt CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (hierna “CCM19”).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de CCM19-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. CCM19 slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of intrekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, de CCM19-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

CCM19 wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter c AVG.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en bij eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art is vereist om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) indien gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is ( bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - onaangeroerd blijven.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor het doel verwerkt verwerking Uw aanvraag wordt door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art is vereist om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) indien gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - onaangeroerd blijven.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en &sec; 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals b.v. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. (cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1. lit. a AVG en &sec; 25 lid 1 WVV. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/ business /controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestellingsverwerking

< p>We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google en de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig implementeren bij het gebruik van Google Analytics.

 

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website door websitebezoekers en analyseren. Hierdoor kunnen we u.a. Ontdek wanneer welke pageviews zijn gemaakt en uit welke regio ze komen. Daarnaast leggen we verschillende logbestanden vast (bijv. IP-adres, gebruikte verwijzer, browser en besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, K&aml;ufe etc.).

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en &sec; 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij het analyseren met Matomo maken we gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer eenduidig ​​aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van de YouTube-website. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Hier is hoe YouTube - ongeacht of u naar een video kijkt – maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie is u.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Andere gegevensverwerkingen kunnen worden geactiveerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

< p>YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en &sec; 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden aangeboden door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc.

Meer informatie over Font Awesome vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en &sec; 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de Google-gegevensbeschermingsvoorschriften en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=en.